Livada zelena

english

15

Livada zelena , usnica črlena ,
divojka malena , jagoda slatka ,
šumica šumena , ptičica čigrena ,
gorica dalena , livado zelena .

Livada zelena , curica rumena ,
baka poškorana , dido pogureni ,
vodica plavena , nebica jutrena ,
putica sivena , livado zelena .

Livada zelena , trešnjica črlena ,
divojka vesela , momčić stameni ,
gorica zelena , rječica ribena ,
barkica malena , livado zelena .

Livada zelena , pjetlić črleni ,
mačkica šarena , purica bilena ,
golubić maleni ,vrapčić živahni ,
divojka vilena , livado zelena .